Camping De Rozehoeve, gevestigd aan Stadsweg 11, 8084 PH ‘t Harde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Camping De Rozehoeve
Stadsweg 11
8084 PH ‘t Harde
Tel. 0525 216016

Diana Rozeboom is de Functionaris Gegevensbescherming van De Rozehoeve. Zij is te bereiken via info@derozehoeve.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rozehoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedata kampeerders
 • Kenteken auto en caravan

Doel verwerken persoonsgegevens

De Rozehoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het is voor De Rozehoeve noodzakelijk gegevens te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De Rozehoeve verwerkt de gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacy voorwaarden volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.
 • De Rozehoeve verklaart gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken dan voor het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk is.
 • De zeggenschap over de ter beschikking gestelde gegevens komt nooit bij opdrachtnemer te liggen.

Rechten van opdrachtgever

 • Opdrachtgever heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van de door opdrachtnemer vastgelegde gegevens.
 • Opdrachtgever heeft het recht om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

Geheimhouding

 • De Rozehoeve verwerkt de verstrekte gegevens alleen in opdracht van opdrachtgever, tenzij wettelijke regels anders voorschrijven.
 • De Rozehoeve is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die hij beheert, tenzij wettelijke regels anders voorschrijven.
 • Op verzoek van opdrachtgever zal De Rozehoeve een geheimhoudingsverklaring verstrekken.
 • De Rozehoeve zal de verstrekte gegevens nooit aan derden verstrekken. Uitzondering is als opdrachtgever hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Wanneer De Rozehoeve op grond van de regelgeving verplicht wordt gesteld om gegevens te delen met derden, dan zal De Rozehoeve de opdrachtgever hierover informeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Rozehoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Rozehoeve) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Zolang opdrachtgever en De Rozehoeve een zakelijke overeenkomst hebben bewaren wij zakelijke contactgegevens, technische inloggegevens en back-up bestanden.
 • Zakelijke contactgegevens, inloggegevens en back-up bestanden die door opdrachtnemer worden beheerd, zonder dat daar een actieve overeenkomst met opdrachtgever aan ten grondslag ligt, worden maximaal twee jaar bewaard en daarna vernietigd. Uitzondering hierop zijn contracten en facturen; deze worden conform de wettelijke termijnen bewaard.

Delen persoonsgegevens met derden

De Rozehoeve verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Rozehoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Rozehoeve werkt samen met de volgende partijen:

Alle gegevens die door opdrachtgever via www.derozehoeve ter beschikking worden gesteld worden opgeslagen op de servers van 4EasyHosting. 4EasyHosting heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 heeft De Rozehoeve de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

Technische beveiligingsmaatregelen:

 • Gebruik van een virusscanner
 • Gebruik van een Firewall
 • Het up-to-date houden van software
 • Autorisatie/Authenticatie elektronische gegevensdragers
 • Beveiligen van back-up bestanden (offline en Cloud)
 • De website van De Rozehoeve beschikt over een geldig SSL certificaat, waardoor de informatie versleuteld wordt verstuurd

Organisatorische beveiligingsmaatregelen:

 • De Rozehoeve werkt alleen met partnerbedrijven die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.
 • De Rozehoeve werkt alleen met partnerbedrijven die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.
 • De Rozehoeve heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die voor opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken zoals Google, hostingpartijen, etc.

Aanvullende beveiligingsmaatregelen:

 • De Rozehoeve beperkt het gebruik van persoonsgegevens tot een minimum door uitsluitend gegevens van opdrachtgever vast te leggen, die daadwerkelijk nodig zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn te onderscheiden in technische, analytische en tracking cookies. Op www.derozehoeve.nl worden alleen technische en analytische cookies gebruikt.

Technische cookies zijn strikt noodzakelijk om een website technisch goed te laten functioneren. Deze zijn toegestaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018.

Analytische cookies dienen voor analyse van het website verkeer. Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 heeft De Rozehoeve de volgende maatregelen genomen:

 • Het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met Google.
 • De Rozehoeve deelt géén informatie met Google.
 • De Rozehoeve heeft het delen van gegevens voor advertentiedoeleinden met Google gedeactiveerd.
 • IP Adressen worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen.

Tracking cookies worden gebruikt om website bezoekers over verschillende websites heen te identificeren en zo een profiel op te bouwen t.b.v. reclame doeleinden. Op de website van opdrachtnemer zijn géén tracking cookies actief.

Procedure bij datalek

 • Wanneer een datalek of incident door opdrachtnemer wordt geconstateerd dat betrekking heeft op de gegevens, stelt opdrachtnemer De Rozehoeve binnen 24 uur op de hoogte.
 • Conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 zal melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • De Rozehoeve zal, in overleg met opdrachtgever, de noodzakelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het datalek te beperken.
 • De Rozehoeve zal, indien van toepassing, verbetermaatregelen implementeren en privacy protocollen aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor bij De Rozehoeve een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@derozehoeve.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
De Rozehoeve reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

In het geval van klachten geeft De Rozehoeve er altijd de voorkeur aan om klachten onderling op te lossen. Komen wij er onderling niet uit dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen persoonsgegevens

De Rozehoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@derozehoeve.nl.

Overige bepalingen

 • Indien uit deze privacy voorwaarden één of meerdere bepalingen nietig zijn, blijven de overige privacy voorwaarden onverkort van kracht.
 • Op alle bepalingen is het Nederlands recht van toepassing.